Prof. Dr. Jinying Yuan


Dr. Lei Liu
Post Doctorate


Liao Peng
PhD Candidate


Meng Huo
PhD Candidate


Qiquan Ye
PhD Candidate


Dan Li
PhD Candidate

Jinzhao Ji
PhD Candidate

Xi Chen
Master Candidate

Min Zeng
PhD Candidate

Yun Wang
Master Candidate

Senyang Liu
Undergraduate

Tian Zhao
Undergraduate

Haotian Du
Undergraduate

Zhengyi Wan
Undergraduate
     

2013年9月22日合影
Taken on June 25th , 2015

2013年9月22日合影
Taken on June 30th , 2014


Taken on September 22nd , 2012

Taken on January 15th , 2012

Taken on May 15th , 2010

Taken on March 11th , 2008
     
Alumni