Prof. Dr. Jinying Yuan


Xi Chen
Postdoc


Dan Li
PhD Candidate


Jinzhao Ji
Postdoc


Min Zeng
PhD Candidate

Haijun Ma
PhD Candidate

Danning Hu
PhD Candidate

Mingxin Zheng
Undergraduate

Nankai An
Undergraduate

Shuolong Huangfu
Undergraduate
Yingqi Han
Undergraduate
Siyuan Liu
Undergraduate
   

2013年9月22日合影
Taken on June 25th , 2015

2013年9月22日合影
Taken on June 30th , 2014


Taken on September 22nd , 2012

Taken on January 15th , 2012

Taken on May 15th , 2010

Taken on March 11th , 2008
     
Alumni